SMEs Management - SMEs လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ

SMEs Management - SMEs လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ
Share this Post:

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ (၉၇ %) ခန္႔ဟာ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အခ်ိန္တုိအတြင္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာဖုိ႔ဆုိရင္ စီးပြားေရးေတြရဲ႕ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ SMEs လုပ္ငန္းေတြကုိ အဓိကပံ့ပုိး ကူညီေပးမႈျဖင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္လည္း Macro ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတစ္ခုလုံး၏ စြမ္းအား၊ Micro ဆုိတဲ့ စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးမွာပါ၀င္ေနတဲ့ SMEs လုပ္ငန္းစုေတြရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕အပုိင္း၊ ေစ်းကြက္ေတြရဲ႕အပုိင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့စီးပြားေရးရဲ႕ေမာင္ႏွင္အားေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံရဲ႕ SMEs အေနအထားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရင္ အၾကီးစား SME (721) ခန္႔ ႏွင့္ အေသးစား/အလတ္စား SME လုပ္ငန္းေပါင္း (126137) ခန္႔ရွိသည္ဟု စီးပြားေရးစစ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရ ပါသည္။   ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအလားအလာ လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ 4th Wave Reform နဲ႔အတူ Private Market Orientation အသြင္ ပုဂလိက၏ စီးပြားေရး လုပ္္ပုိင္ခြင့္သုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ယခင္နဲ႔ မတူညီတဲ့ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာဆန္းသစ္မႈနဲ႔ ေစ်းကြက္ဦးတည္မႈ အလားအလာေကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ Late Advantage ျဖစ္တဲ့ ေနာက္က်ျခင္းရဲ႕   ေကာင္းက်ိဳးေတြမွာလည္း စီးပြားေရးအခြင့္အေရးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာလည္း ေစ်းကြက္ကုိ Synergy ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ (၁+၁=၃) ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ SMEs လုပ္ငန္းေတြ (ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ + ကုန္သြယ္သူနဲ႔ေပါင္း + ေစ်းကြက္၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူနဲ႔ ထပ္ေပါင္း) ထုိနည္းျဖင့္ ေပါင္းစပ္လာႏုိင္ရင္ ေစ်းကြက္မွာSynergy ျဖစ္လာဖုိ႔ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနဆဲပါပဲ။   ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း  ႏုိင္ငံျခားမွေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြကုိျပန္ၾကည့္ရင္ Telenor ဆုိရင္ တုိင္းေဒသအလုိက္ ေစ်းကြက္ ကုိယ္စားလွယ္ထားျခင္း၊ Samsung ဆုိရင္ ျမိဳ႕အလုိက္ Authorized Distributor ထားျခင္း စတဲ့   ေစ်းကြက္ေပါင္းစည္းမႈ မဟာဗ်ဴဟာေတြေၾကာင့္ဆုိတာ ျမင္သာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ SMEs တုိးတက္မႈအတြက္ဆုိရင္ P.P.P ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ ဦးစားေပးရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ (အစုိးရ + ပုဂလိက + ျပည္သူ) မ်ားအားလုံးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕

လုိအပ္ခ်က္ Information (သတင္းျပန္ၾကားဆက္သြယ္မႈ)၊

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ႏုိင္ငံျခား၊ ျပည္တြင္း Technology (နည္းပညာေပါင္းစပ္မႈ)၊

ခုိင္မာတဲ့ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈထူေထာင္မႈေတြနဲ႔ Finance (ေငြေၾကးဖလွယ္စီးဆင္းမႈ)၊ အလားအလာရွိတဲ့ ေစ်းကြက္အသစ္ေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး Market (ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ခုိင္မာလာမႈ)၊

စီးပြားေရး နားလည္တက္ကၽြမ္းေသာ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔အတူ HR Capacity (လူ႔စြမ္းအားအရင္းအႏွီး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ)

စတဲ့ အေျခခံလုပ္ငန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ P.P.P ေပါင္းစပ္ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ထြန္းသစ္စ စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အေသအခ်ာျဖစ္လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုတုိးတက္မႈရဲ႕ (PESTEL) ဆုိတဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြမွာ Economic ကုိ အေရွ႕တန္းေရာက္ေအာင္ အခ်ိန္တုိအတြင္း တြန္းပုိ႔ေပးႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရးရဲ႕ SMEs လုပ္ငန္းစုရဲ႕စြမ္းအားေတြ၊ SMEs အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာမဲ့ လူငယ္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈမ်ားကုိ အားေပးေသာ စီးပြားေရးအသစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေတြကုိ မဟာဗ်ဴဟာက်က် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္ရင္ေတာ့ AEC အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Global Supply Chain အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ FDI အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးလာႏုိင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳေရးသားလွ်က္…  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo