Safeguard Law for SMEs - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မထိခုိက္ေစရန္အကာအကြယ္ေပးေရး

Safeguard Law for SMEs - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မထိခုိက္ေစရန္အကာအကြယ္ေပးေရး
Share this Post:

ျမန္မာေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ AEC, FDI, SEZ စတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးတုိးျမင့္လာမႈႏွင့္ အာစီယံေခတ္ျပိဳင္အတြက္ စီးပြားကူးသန္း ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ Safeguard Law အား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလွ်က္ရွိၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈတခ်ိဳ႕ကုိ စီးပြားကူးသန္းအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ ၏ (သြင္းကုန္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မထိခုိက္ေစေရး) ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွ ကုိးကားေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမွင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒအသစ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေျဖေလ်ာ့ျခင္းမ်ား ကုိလည္း   ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ ရွိေနၿပိး ၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မွုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရး အတြက္ World Trade Organization (WTO) ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈမ်ား၊ ျပည္ပမွ၀င္ေရာက္လည္သည့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမွ သက္သာေစရန္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ မႈျဖစ္ေသာ Safeguard ၊ Antidumping ႏွင့္ Countervailing တို႔ျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးလွ်က္ရွိၿပီး၊ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (AEC) ကာလတြင္ ျပည္ပမွ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းဝင္ေရာက္လာမည့္ ကုန္စည္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း SMEs လုပ္ငန္းမ်ား ယွဥ္ျပိဳင္မႈအခက္အခဲရွိေနခ်ိန္ စီးပြားေရးထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Safeguard ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးရဲ႕ (သြင္းကုန္ နဲ႔ ပုိ႔ကုန္ ပမာဏ) ကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ (သြင္းကုန္ ပမာဏဟာ မ်ားေနတာ) ကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံကုိ တင္သြင္းေနတဲ့ (%) ေတြကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိလွ်င္ ျမိဳ႕ျပေဖာ္ေဆာင္မႈ ကိရိယာမ်ား Capital Materials (30%) ရွိေနၿပီး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ Industry Items (45%) ႏွင့္ စားသုံးမႈႏွင့္ဆုိင္တဲ့ Consumer Products (25%) ရွိေနပါတယ္။ သြင္းကုန္ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မထိခုိက္ေစေရးအတြက္ Antidumping (စီးပြားေရးအား လက္၀ါးၾကီးအုပ္မႈ) ႏွင့္အတူ Countervailing Duty ဟုေခၚေသာ (တန္ျပန္အခြန္ေကာက္မႈ) ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံျခားမွ ပမာဏ မ်ားစြာ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ ကုန္စည္မ်ားကုိလည္း တင္သြင္းေနတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔လည္း WTO (ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း) မွ သတင္းေပးၿပီး သတိေပးတားျမစ္မႈမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ပါက အေရးယူမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆုိပါတယ္။ AEC အတြက္   ျပင္ဆင္မႈအတြက္ Competition Law (ျပိဳင္ဆိုင္မႈ ဥပေဒ)၊ Customer Protection Law (စားသုံးသူေရးရာ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ) ႏွင့္ ASEAN Committee ေကာ္မတီမ်ားကုိ လုိအပ္မႈအလုိက္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး လက္ရွိႏုိင္ငံမဖြံ႔ျဖိဳးေသးခင္ ကာကြယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြၿပီး၊ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္တုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် Global Supply Chain သုိ႔လည္း ထုိးေဖာက္ႏုိင္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖို႔ဆုိရာမွာ Sustainable Economic for Trade Lead ပုံစံနဲ႔အတူ National Export Strategy (NES) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားၿပီး GSP အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း ဂ်ပန္၊ EU စတဲ့ ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားမွ ရရွိထားၿပီး အနာဂတ္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အလားအလားေကာင္းမ်ားဖန္တီးလာေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဆရာ၏ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္းမ်ားမွ ျပန္လည္ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

(စီးပြားကူးသန္း အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္) ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ ၏ (သြင္းကုန္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မထိခုိက္ေစေရး) ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွ ကုိးကားေဖာ္ျပေပးလွ်က္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo