7 Ps Marketing - ေစ်းကြက္စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

7 Ps Marketing - ေစ်းကြက္စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
Share this Post:

 • Marketing ဆုိတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ မိမိထုတ္ကုန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေဖာက္သည္အၾကား ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္တာ Marketing ကသာ အခရာေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာမွာေတာ့ Everything is Marketing လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာ္ၾကားေနသူပဲျဖစ္ျဖစ္ လူတုိင္း-လုပ္ငန္းတုိင္းဟာ Marketing လုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ Marketing ဆုိတာကေတာ့ အလြယ္ေျပာရင္ လူသိေအာင္လုပ္ျခင္းပဲျဖစ္ၿပီး The More You Give – The More You Get သေဘာပါ၊ မ်ားမ်ား ေပးႏုိင္ေလေလ၊ မ်ားမ်ားရရွိေလေလပါပဲ။ ကမၻာမွာေအာင္ျမင္ေနတဲ့ Brand ေတြျဖစ္တဲ့ Samsung, Cocacolar စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ Marketing အားသာခ်က္ေၾကာင့္ဆုိတာ ျမင္သာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိးတက္လာတဲ့ စီးပြားေရးအတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 7Ps Marketing အေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
 •  
 • အေရးၾကီးဆုံးကေတာ့ ကုိယ္ရည္ရြယ္တဲ့ Target Market ဦးတည္မည့္ ေစ်းကြက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ထုိးေဖာက္ဖုိ႔ပါပဲ။ ေရျမင္တုိင္း ငါးျမွားလုိ႔မရသလုိ ေနရာတုိင္းကုိေတာ့ Marketing လုပ္လုိ႔မရတာလည္းရွိပါတယ္။ Marketing ဟာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း Marketing ရဲ႕ အဓိကဘုံအခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ "7 Ps Marketing" ပုံစံနဲ႔ ေစ်းကြက္ ေရာေႏွာမႈသေဘာတရားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
 •  
 • Positioning (ေနရာခ်ထားမႈ):  ေစ်းကြက္တစ္ခုဖန္တီးေတာ့မယ္ဆုိရင္ အေရးၾကီးဆုံးက ေစ်းကြက္ေနရာခ်တာ မွန္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ Market Place ေစ်းကြက္ေနရာ၊, Standard အဆင့္အတန္း၊, Functions လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ဘက္စုံမွစဥ္းစားၿပီး  စီစဥ္ေရးဆြဲမႈအပုိင္းမွာမဟာဗ်ဴက်က်ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။
 •  
 • Product (ထုတ္ကုန္): ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးမွာ အမ်ားထုတ္ကုန္ေတြတဲ့ယွဥ္ျပိဳင္ထုိးေဖာက္ရတာမုိ႔ Product Variety ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအမည္, Quality အရည္အေသြး၊, Feature ပုံသဏၠန္၊, Options ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈ၊, Brand Name တံဆိပ္အမည္၊, Packaging ထုပ္ပုိးပုံစံ စတဲ့အခ်က္ကုိလည္း ေသခ်ာဒီဇုိင္းလုပ္ၿပီးမွ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ဖုိ႔လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။  
 •  
 • Promotion (အေရာင္းတုိးျမွင့္မႈ): လုပ္ငန္းကုိ ေဖာက္သည္ဆီေရာက္ေစဖုိ႔ နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳၿပီး Advertising ေၾကာ္ျငာျခင္း၊, Personal Selling မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊, Sale Promotion အေရာင္းအားတုိးျမွင့္ျခင္း၊, Public Relation လူမႈသုိ႔ဆက္သြယ္ျခင္း စတဲ့ (Online) (Offline) နည္းလမ္းေတြကုိ သုံးၿပီး ကုိယ္ရည္ရြယ္တဲ့ ေစ်းကြက္သုိ႔ေရာက္ေအာင္ တုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။  
 •  
 • Price (ေစ်းႏႈန္း): ထုတ္ကုန္၊ လုပ္ငန္း၊ ေစ်းကြက္အေနအထားမ်ားအေပၚသုံးသပ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ Quotation (ေစ်းႏႈန္းစုံစမ္းမႈ)၊ Price List ေစ်းႏႈန္း-အနည္းအမ်ား, Discount ေလွ်ာ့ေစ်းသတ္မွတ္မႈမ်ား, Credit Terms အေၾကြးပုံစံမ်ား, Payment Terms ေပးေခ်မႈပုံစံမ်ား၊ Profit အက်ိဳးအျမတ္စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ တြက္ခ်က္ၿပီး ေစ်းကြက္ကုိထုိးေဖာက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။
 •  
 • Place (ေစ်းကြက္ေနရာ): အနီးစပ္ဆုံး၊ လက္လွမ္းမွီဆုံးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ေစ်းကြက္ေ၀စုပုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းသည္ Customer Convenience (ေဖာက္သည္အဆင္ေျပမႈ)၊ Distribution ျဖန္႔ေ၀မႈပုံစံမ်ား, Channel လမ္းေၾကာင္းအသုံးျပဳမႈမ်ား၊, Inventory သုိေလွာင္မႈတည္ေနရာမ်ား၊ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈပုံစံမ်ား စတဲ့ ကုိယ့္ဘက္-သူ႔ဘက္ ေစ်းကြက္ေနရာကုိ အဆင္ေျပဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေနရာခ်ထားႏုိင္ဖုိ႔လည္း အေရးၾကီးပါတယ္။  
 •  
 • People (လူမႈဆုိင္ရာ):  မိမိေစ်းကြက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ လူမႈပုိင္းဆုိင္ရာ Employees ၀န္ထမ္းအရည္အခ်င္း၊, Management စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊, Strategy နည္းဗ်ဴဟာပုံစံ၊, Culture ေဖာက္သည္ဓေလ့ထုံးစံ၊, Technology နည္းပညာအသုံးျပဳမႈ Customer Service ၀န္ေဆာင္ေပးမႈပုံစံမ်ားကုိလည္း မတူညီေသာ ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ အလုိက္သင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ဖန္တီးေပးဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။  
 •  
 • Process (လုပ္ေဆာင္မႈပုံစံ): ေစ်းကြက္လည္ပတ္ေနမႈရဲ႕ Servicing ၀န္ေဆာင္မႈပုံစံမ်ား၊, Enquire Reply စုံစမ္းအေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ား, R&D သုေသသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား၊ Experience အေတြ႔အၾကဳံရယူမႈ ႏွင့္ Innovation အလုိက္သင့္ဆန္းသစ္တီထြင္ေပးျခင္း စတဲ့အခ်က္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ ဖန္တီးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 •  
 • အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ေတာ့ ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် Marketing ကုိ မ်ားမ်ားအသုံးျပဳဖုိ႔ပါပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕မွာ Sale ကုိ Marketing နဲ႔ သြားမေရာေစခ်င္ဘူး၊ ဆုိလုိတာက လုပ္ငန္းအတြင္းပုိင္း Sale မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ အျပင္ပုိင္း Marketing ေစ်းကြက္ကုိ မ်ားမ်ားထုိးေဖာက္ေပးဖုိ႔လည္း အားေပးပါတယ္။ အေရးၾကီးဆုံးကေတာ့ မိမိရဲ႕ ေဖာက္သည္ကုိ စိတ္ေက်နပ္မႈေပးေစႏုိင္ေသာ ေပးႏုိင္တာထက္ေလ်ာ့ေျပာၿပီး၊ ေျပာႏုိင္တာထက္ပုိၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္တဲ့ "Under Promises – Over Deliver" ပုံစံနဲ႔ Marketing Strategy မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစဖုိ႔ အၾကံျပဳေရးသားလွ်က္။ 
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့
 • ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္
 • www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)
 • ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း
 • Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)
 • ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။


ESME Logo