3-SEZ in Myanmar - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအထူးစီးပြားေရးဇုံ - ၃ ဇုန္

3-SEZ in Myanmar - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအထူးစီးပြားေရးဇုံ - ၃ ဇုန္
Share this Post:

 1. အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ( ၃)ဇုန္
 2.  
 3. ၁။  သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္ (ရန္ကုန္တုိင္း) ၂။       ေက်ာက္ျဖဴစက္မႈဇုန္ (ရခိုင္ျပည္နယ္) ၃။       ထားဝယ္စက္မႈဇုန္ (တနသၤာရီတိုင္း)  
 4.  
 5. အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား-
 6.  
 7. ( က )    ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပိ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္း၊ သတၱဳပစၥည္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ ထုတ္လုပ္မႈကိုအေျခခံေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊
 8. ( ခ )     ကုန္သြယ္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ ကုန္သိုေလွာင္ေရး၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေရးဌာနမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ စိမ္းလန္းနယ္ေျမမ်ား၊ အနားယူအပန္းေျဖစခန္းမ်ားစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊
 9. (ဂ)     လမ္း၊ တံတား၊ ေလဆိပ္၊ ဘူတာ႐ုံ၊ ဆိပ္ကမ္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေရရရိွေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ား၊ (ဃ)    ဗဟိုအဖြဲ ့မွ အစိုးရအဖြဲ ့၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္အျခားလုပ္ငန္းမ်ား    
 10.  
 11. အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူမ်ားဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား-
 12.  
 13. (က)    အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ (ခ )    ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ (ဂ )    ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈပိုမိုတိုးျမွင့္ေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ (ဃ)    အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ (င )    ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ (စ)    ႏိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ ပါဝင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ (ဆ)    သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ (ဇ )    ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ရန္ ဗဟိုအဖဲြ ့မွ အခါအားေလ်ာ္စြာသတ္မွတ္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား။ 
 14.  
 15. အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရင္းနီွးျမဳပ္နံွသူမ်ားရရိွမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
 16.  
 17. (က)    ထုတ္လုပ္မႈ (သို ့) ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစတင္သည့္ေန ့မွ ပထမ (၅) နွစ္အတြက္ ျပည္ပေရာင္းရေငြ အေပၚဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ (ခ )    ဒုတိယ(၅)နွစ္အတြက္ ျပည္ပေရာင္းရေငြအေပၚ တည္ဆဲဥပေဒအရသတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ နႈန္းထား၏ (၅၀) ရာခိုင္နႈန္းသက္သာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ (ဂ )    တတိယ (၅) နွစ္အတြက္ ျပည္ပတင္ပို ့ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရိွသည့္ ျမတ္စြန္းေငြကို ျပန္လည္ရင္းနီွးျမွဳပ္ ႏွံပါကထိုရင္းနီွးျမွဳပ္ႏွံွသည့္ ျမတ္စြန္းေငြအေပၚ တည္ဆဲဥပေဒအရသတ္မွတ္သည့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းထား၏ (၅၀)ရာခိုင္နႈန္းသက္သာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ (ဃ)    ပုဒ္မခဲြ (က) ႏွင့္(ခ) တို႔ပါ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္ကာလကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဤဥပေဒအရကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္သက္သာခြင့္ကိုထပ္မံခြင့္ျပဳျခင္းမရိွလွ်င္ တည္ဆဲဥေဒအရသတ္မွတ္သည့္ဝင္ေငြခြန္ နႈန္းထားအတိုင္းထမ္းေဆာင္ရမည္။
 18.  
 19.    အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာဝန္မ်ား
 20.  
 21. (က)    ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားကၽြမ္းက်င္သူအလုပ္သမားမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုခန္႔ထားရာတြင္ လုပ္ငန္းစတင္သည့္နွစ္မွ ပထမ (၅) နွစ္ ကုန္ဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံသားအနည္းဆံုး (၂၅)ရာခိုင္နႈန္း၊ ဒုတိယ (၅) နွစ္ ကုန္ဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုး (၅၀)ရာခိုင္နႈန္း၊ တတိယ (၅) နွစ္ ကုန္ဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုး (၇၅)ရာခိုင္နႈန္းခန္႔ထားရမည္။ (ခ )    ပုဒ္မခဲြ (က) အရခန္႕ထားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံသားဝန္ထမ္းမ်ားအားလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းတို ့ကိုစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ SMEs ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဗဟုိဌာန ၏ Website: http://www.esmemm.com မွ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
 22.  
 23. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24. ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့
 25. ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ ၀က္ဆိုဒ္ www.esme.com (Future Myanmar)
 26. ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း
 27. Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)
 28. ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esme.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။


ESME Logo