Startup Guideline - ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းစတင္မႈ

Startup Guideline - ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းစတင္မႈ
Share this Post:

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ မိမိကိုယ္မိမိပထမဆံုးေမးသင့္ေသာေမးခြန္းတစ္ခုမွာ‘ Should I start my own business? ’ ဟူေသာေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေမးခြန္း အတြက္အေျဖမွာ ‘Yes’ ျဖစ္ပါက မိမိ၀ါသနာပါၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ လုပ္ငန္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ SWOT Analysis ကိုအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္   ေရး အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ‘ What the market needs? ’ ဟူေသာေမးခြန္း၏အေျဖကိုေျဖႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္   ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ဘာလိုေနသလဲ၊ လိုေနသည့္အရာကို ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္သူမွာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမည္ ဟူေသာသေဘာ ပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက ၄င္းလုပ္ငန္းစတင္ရန္ အတြက္ Business Plan တစ္ခုေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။   ေကာင္းမြန္ တိက်ေသာ Business Plan တစ္ခုအျပင္ Production Management, Data Inventory & Stocks Control, Personnel Management, Financial Management ႏွင့္ Marketing Management တို႔ကိုေလ့လာထားရန္ လိုပါသည္။

 

လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိလုပ္ငန္းဆံုးရွံဳးႏိုင္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားအျပင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပါ ခန္႔မွန္းတြက္ဆတတ္ရန္လိုအပ္သည္။ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုစတင္ပါကမေရရာမေသခ်ာျခင္း (Uncertainty) သို႔မဟုတ္၊ အခြင့္အလမ္းသာျခင္း (Chance) တို႔ရွိႏိုင္ပါ သည္။ ၄င္းအရာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ စြန္႔စားလိုစိတ္ရွိရန္လိုသည္။ စြန္႔စားျခင္း သံုးမ်ိဳးရွိသည္။ (၁) The Lowest Risk (၂) The Moderate Risk (၃) The Highest Risk.အနိမ့္ဆံုးစြန္႔စားျခင္းရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္သည္ စြန္႔စားမႈနည္းျခင္း (သို႔) စြန္႔စားမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အာမခံခ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သလိုအျမင့္ဆံုးစြန္႔စားျခင္းရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ျမင့္မားေသာစြန္႔စားျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ရန္   ေသခ်ာသေလာက္ ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလယ္ အလတ္စြန္႔စားမႈရွိသူသည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းအခ်ိဳ႕ ရွိသလိုဆံုးရႈံးမႈအတြက္ လည္းအခြင့္အလမ္းအခ်ိဳ႕ ရွိသည္ဟုဆိုရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းစြန္႔စားမႈမွာတြက္ခ်က္ထားေသာစြန္႔စားမႈ ( Calculated Risks )မ်ိဳးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးလည္းမဟုတ္၊ အျမင့္ဆံုးလည္းမဟုတ္ေသာအလယ္အလတ္စြန္႔စားမႈျဖစ္၍   ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈတို႔ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းစီျဖစ္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ သေဘာသဘာ၀က် ေသာ၊ လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ (Realistic)   ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ဟု ဆိုရေပမည္။

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္အတြက္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား

၁) Capital Requirement (ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလုိအပ္ခ်က္)

၂) Market (ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေဖာက္သည္ဦးတည္မႈမ်ား)

၃) Technology (နည္းပညာေပါင္းစပ္အသုံးမႈမ်ား)

၄) Legal Aspects (ဥပေဒဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား)

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္အတြက္ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

 

၁) စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း

၂) လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ Company မ်ားကိုေလ့လာျခင္း

၃) လက္လီ-လက္ကားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

၄) အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကိုေလ့လာျခင္း

၅) သုေတသနျပဳလုပ္ေလ့လာျခင္း

 

Business Plan ေရးဆြဲရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခခံအဆင့္မ်ား

 

၁) မိမိကုန္ပစၥည္း၏ေစ်းကြက္ကိုေလ့လာရန္

၂) လာမည့္ကာလတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ မိမိလုပ္ငန္း၏ေစ်းကြက္ကိုေလ့လာရန္

၃) မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ ေနရာေရြးခ်ယ္ရန္

၄) Delivery Wayလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ကားလိုအပ္ခ်က္

၅) ဘ႑ာေရးစီမံခ်က္ ေရးဆြဲရန္ ‘‘ 6Ms ’’ 1.Man (လူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ) 2.Money (ေငြေၾကးႏွင့္ဆုိင္ေသာအခ်က္မ်ား) 3.Material (ပစၥည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာအခ်က္မ်ား) 4.Machinery (စက္ပစၥည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာအခ်က္မ်ား) 5.Method (နည္းစနစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအခ်က္မ်ား) 6.Market (ေစ်းကြက္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအခ်က္မ်ား) စသည္တို႔ကိုစနစ္တက်သံုးစြဲတတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

 

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ပါကသတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား Poor Cooperate Communication Few Management Tools Being Used Insufficient Financial Controls Highly Leveraged-Thinly Capitalized Variations and Poorly Prepared Financial Statements Sales Growth With No Increase In Bottom Line Dated And Poorly Managed Inventory Aging Accounts Receivable No Change In Products Or Customer ဆရာဦးရဲျမင့္ (စြန္႔ဦးတီထြင္) မွ ေရးသားေဖာ္ျပေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား   ျပန္လည္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာတျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိhttp://www.esmemm.com/faq/ Link မွတဆင့္လည္းအၾကံျပဳေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ ၀က္ဆိုဒ္ www.esme.com (Future Myanmar)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esme.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo