Key Focus for Startup - စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ အဓိကအာရုံစုိက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

Key Focus for Startup - စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ အဓိကအာရုံစုိက္ရမည့္အခ်က္မ်ား
Share this Post:

ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးကုိ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအေနနဲ႔ Key Focus အဓိကဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိတဲ့အခ်က္ေတြမွာ… Competitive Analysis (မိမိလုပ္ငန္းသကဲ့သုိ႔ တျခားအျပိဳင္လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အေျခအေန)

- လက္ရွိ မိမိလုပ္ငန္းနဲ႔ လားရာတူတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေနအထားကုိ အရင္ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး မိမိလုပ္ငန္းကုိ ေစ်းကြက္မွာ ျပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ကုိ ဦးစြားစဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္။

SWOT (မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ အားသာခ်က္ နဲ႔ အားနည္းခ်က္ အခ်က္မ်ား) - မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ အားသာခ်က္ နဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ စဥ္းစားၾကည့္ရပါမယ္။ လက္ရွိအျပိဳင္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မတူညီတဲ့ အားသာခ်က္ေတြ ဘာေတြရွိေနၿပီလဲ။ မိမိမွာ ရွိလာႏုိင္တဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အခက္အခဲေတြကုိေရာ ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ ဆုိတဲ့ ပုိင္းျခားမႈေတြကုိ ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ဖို႔လုိပါမယ္။

Minimum Value Proposition (မေအာင္ျမင္မွီမွာ မိမိလုပ္ငန္းကုိ ဦးစားေပးရမည့္ တန္ဖုိးတရားမ်ား) - လုပ္ငန္းစလုပ္တဲ့အခါမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးကုိ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ တကြက္ေကာင္းတခုအျမဲရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ MVP လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္၊ ကုိယ္လုပ္ငန္းမွာ အမ်ားနဲ႔မတူညီတဲ့ တန္ဖုိးတရားတခုကုိ ေသခ်ာစြာ အာရုံစုိက္၊ ၀န္ေဆာင္ေပးၿပီး လုိခ်င္တဲ့ ေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္မႈကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသြားႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

Problem & Solution Match (လက္ရွိေစ်းကြက္အခက္အခဲကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈနဲ႔ ကုိက္ညီရဲ႕လား) - လုပ္ငန္းတခု ေအာင္ျမင္ျခင္းဆုိရာမွာ လက္ရွိေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ လက္ရွိ မိမိ လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းဟာ ကုိယ္ဦးတည္တဲ့ ေစ်းကြက္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မလား၊ ဒီထက္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္သင့္လား ကုိက္ညီစြာေရြးခ်ယ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

Risk & Return (လုပ္ငန္းအေပၚစြန္႔စားမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္မႈ % မ်ား) - လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ ဒြန္တြဲလာမွာက Risk & Return ကုိယ္စြန္႔စားတဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ Risk အတုိင္းအတာဟာ ဘယ္ေလာက္ Return ျပန္လာမလဲ။ ယခုလုပ္ငန္းနဲ႔စာရင္ တျခားလုပ္ငန္းကုိ Risk ယူလုပ္မယ္ဆုိရင္လည္း ဘယ္ေလာက္ Return ျပန္လာမလဲ ခ်ိန္ဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ အေကာင္းဆုံးကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။

Return on Investment – ROI (၀င္ေငြျပန္ရႏုိင္မႈ % ႏွင့္ အေျခအေန) - စီးပြားေရးကို စြန္႔စားတဲ့အခါ ROI ကုိ မျဖစ္မေန ျပန္ခ်ိန္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကုိယ္ရင္းထားတဲ့ အရင္းေငြ နဲ႔ အျမတ္ေငြက ျပန္၀င္လာမလဲ၊ အဲ့ဒီ ၀င္ေငြေတြ မရခင္စပ္ၾကားမွာ Cash Flow ကုိ ဘယ္လုိလည္ပတ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမလဲဆုိတာ အေရးၾကီးပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ဒီအခ်က္ေတြဟာ အေျခခံဦးစားေပးစဥ္းစားရမဲ့ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြေပၚ စဥ္းစားၿပီး Business Plan (ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အစီအစဥ္ Plan - A) နဲ႔ (ျဖစ္မလာခဲ့ရင္ ဒုတိယအစီအစဥ္ Plan – B) ကုိ ေသခ်ာေရးဆြဲၾကည့္ပါ၊ ေသခ်ာစြာတြက္ခ်က္ၾကည့္ပါ၊ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္ပါ၊ အေရးၾကီးဆုံးကေတာ့ (ဘယ္လုိလုပ္မယ္ ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္) က ပုိအေရးၾကီးပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းကုိ ေစ်းကြက္မွာ ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ၿပီးရင္ စမ္းသပ္ၿပီး လုပ္ငန္းကုိ စတင္ဦးေဆာင္ၾကည့္ပါ လုိအပ္လာတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ျပင္ဆင္သုံးသပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ရဲ႕စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ေအာင္ျမင္မႈသုိ႔ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳအားေပးေရးသားလွ်က္။ လုပ္ငန္းစတင္လုိသူမ်ားအတြက္ အေမးအမ်ားေသာ ေျဖဆုိေပးမႈမ်ားကုိ Website ၏ FAQ အစီအစဥ္တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo