Teamwork - အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

Teamwork - အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
Share this Post:

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈရဲ႕ သေဘာတရားဟာ မတူညီတဲ့ အရာမ်ားစြာကုိ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိုင္ေထာင္ခ်ီ ပ်ံသန္းေနတဲ့ (ေဆာင္းခုိဌက္ေတြဟာ အုပ္စုလုိက္ ပ်ံသန္းၾကသလို) (ေရဆန္ျပန္တက္ေနတဲ့ ငါးေတြဟာ အုပ္စုလုိက္ေရွ႕ဆက္ၾကသလုိပဲ) လူတုိင္းအသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ပုိမုိတုိးတက္ေစႏုိင္တာ အေသအခ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတုိင္းဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းလုပ္ကုိင္လုိ႔ရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးဆုိတာမရွိသေလာက္ျဖစ္လုိ႔ (အသင္းအဖြဲ႔) ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိဖုိ႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ဟာ လြန္စြာအေရးၾကီးပါတယ္။

အသင္းအဖြဲ႔လုိ႔ ဆုိကတည္းက (မတူညီေသာ လူေတြ၊ သေဘာထားေတြ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ) စတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အရာေတြကုိ   ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္လုိ႔ မညီညြတ္မႈရွိျခင္း၊ သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္မႈေတြဟာ အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းမွာ ရွိတက္ၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အသင္းအဖြဲ႔ တခုရဲ႕ အားသာမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ ထုိတလြဲမာနေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ လုပ္ငန္းအတြက္ေရာ မိမိအတြက္ပါ မလုိလားအပ္တဲ့ ျပႆနာျဖစ္ေစမႈနဲ႔အတူ လုပ္ငန္းရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိ ေႏွာင္ေႏွးေစတာေတာ့အမွန္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းအဖြဲ႔ (Teamwork) ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ဆုိရင္ေတာ့ျဖင့္ ကုိယ္တစ္ဦးတည္းမဟုတ္တဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး အၾကား လုိက္ေလွ်ာညီေထြေဆာင္ရြက္တက္မႈႏွင့္အတူ အဓိကအေရးၾကီးတဲ့ Mutual Trust တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးယုံၾကည္ျခင္း။

Mutual Agreement ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာထားတူညီမႈရွိျခင္း။ Mutual Understanding အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေပးျခင္း စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိေတာ့ အသင္းအဖြဲ႔မွာပါ၀င္သူတုိင္းဟာ လက္ကုိင္ထားႏုိင္မွာသာလွ်င္ ေရရွည္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္းလက္တြဲ မႈေတြရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႔တခုကုိ အားသာခ်က္ျဖစ္ေစၿပီး ခုိင္မာေတာင္းတင္းေစတဲ့ Mutual အခ်က္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ Mutual Trust တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးယုံၾကည္ျခင္း။ Mutual Agreement ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာထားတူညီမႈရွိျခင္း။ Mutual Understanding အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေပးျခင္း။ Mutual Common Goal ေအာင္ျမင္မႈဆုိတဲ့ တူညီတဲ့ပန္းတုိင္ရွိျခင္း။ Mutual Respect အျပန္အလွန္ ေလးစားဆက္ဆံျခင္း။

Mutual Negotiation တဦးႏွင့္တဦး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈရွိျခင္း။ Mutual Give & Take အျပန္အလွန္ အေပးအယူရွိျခင္း။ စတဲ့ Mutual ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံး၏ ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ အဓိကက်ပါတယ္။ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားအၾကား အမ်ားစု ျပႆနာျဖစ္ေစတာဟာ Communication ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းက စတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ ျပႆနာျဖစ္ေပၚမႈ၊ သေဘာထားမညီညြတ္ မႈအေပၚ ေျဖရွင္းမႈရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသုံးသပ္ၿပီး (၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား၊ လုပ္ကုိင္ဖက္မ်ားအၾကား) အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အၾကံျပဳပါရေစ။

အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိတဲ့ (TEAMWORK) ရဲ႕ အဓိပၸါယ္အခ်ိဳ႕ကုိ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယခင္ထက္ပုိမုိ အားေကာင္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေစဖို႔ ကုိးကားေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

T - Together Coordination By Effective Sharing (အက်ိဳးရွိေသာ မွ်ေ၀ေပးမႈမ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။)

E – Everyone Participate With Mutual Respect (အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈျဖင့္ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။)

A – Achievement Oriented To Specific Objective (တိက်ေသခ်ာသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။)

M – More Development With Group-working (အဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပုိမုိတုိးတက္ေစႏိုင္ျခင္း။)

W – Working With Motivation & Inspiration and Innovation (စိတ္ဓာတ္တြန္းအားေပးမႈ၊ စိတ္ဓာတ္လွဳ႔ံေဆာ္မႈ၊ အသြင္သစ္ဆန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။)

O – Organize to team member and build long-term (ေရရွည္ခုိင္ျမဲႏုိင္မႈအေပၚ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား စည္းရုံးလုပ္ေဆာင္ျခင္း။)

R – Realistic, Reliable and Representative Roles Taking (လက္ေတြ႔က်ျခင္း၊ အားကုိးအားထားႏုိင္ျခင္း၊ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည့္ ဂ႑မ်ား ရွိေစျခင္း။)

K – Know-how what is Need and Want on going Change (ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လုိအပ္မႈ၊ လုိခ်င္မႈမ်ားအေပၚ သိျမင္နားလည္ၿပီး အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း။) Teamwork ရဲ႕ အက်ိဳးရွိပုံေတြကုိ လက္ေတြလုပ္ငန္းခြင္ မွာက်င့္သုံးၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အဖြဲ႔အစည္းပုံစံ၊ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မညီညြတ္မႈေတြကုိေလွ်ာ့ခ်ၿပီး၊ ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ ပုိမုိတုိးတက္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစဖုိ႔ အၾကံျပဳမွ်ေ၀ေရးသားလွ်က္။ www.EntrepreneurSME.com တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္းပါး (၁၀၀) ေက်ာ္အား အခမဲ့ေလ့လာႏုိင္ပါၿပီ။ ႏုိင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ အဓိကအေရးပါသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား ျမွင့္တင္ေပးမႈျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈဆီသုိ႔။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo