ကမၻာေက်ာ္စီးပြားေရးဂုရုၾကီး Philip Kotler ေျပာတဲ့ စီးပြားေရး ဘာေၾကာင့္က်ရႈံးသလဲ

ကမၻာေက်ာ္စီးပြားေရးဂုရုၾကီး Philip Kotler ေျပာတဲ့ စီးပြားေရး ဘာေၾကာင့္က်ရႈံးသလဲ
Share this Post:

Marketing ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈပညာရပ္မွာ နာမည္ၾကီးလွတဲ့ စီးပြားေရးဂုရုၾကီး Philip Kotler က ဘာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ က်ရႈံးေစသလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ အဓိကမီးေမာင္းထုိးျပထားပါတယ္။   ေသခ်ာတယ္ သင့္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟာ အားနည္းခ်က္ရွိေန သည္ျဖစ္ေစ၊ ဆုံးရႈံးမႈျပေနသည္ျဖစ္ေစ၊ (-) လကၡဏာျပေနသည္ျဖစ္ေစ ဒီ (၁၀-ခ်က္) ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ဟု ဆုိပါတယ္။  

 

(၁) Your Company Is Not Sufficiently Market Focused and Customer Driven - သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ ေဖာက္သည္ေတြလုိခ်င္တဲ့ပုံစံနဲ႔ ေစ်းကြက္ရဲ႕လုိအပ္မႈကုိ အဓိကအာရုံမစုိက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) Your Company Does Not Fully Understand Its Target Customers - သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ ဦးတည္ေဖာက္သည္ေတြကုိ အျပည့္အ၀မသိျခင္း၊ နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) Your Company Needs to Better Define and Monitor Its Competitors - သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ အျပိဳင္ေတြကုိ မေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔ထက္ပုိေကာင္းေအာင္ သတ္မွတ္ခ်က္မထားႏုိင္တဲ့ လုိအပ္ခ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) Your Company Has Not Properly Managed Its Relationships with Its Stakeholders - သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ လုပ္ငန္း အတြင္း ခ်ိတ္ဆက္-ဆက္သြယ္ေနသူ အားလုံးနဲ႔ ပုံမွန္မဆက္သြယ္မႈပုံစံေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) Your Company Is Not Good at Finding New Opportunities - သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ ပုိမုိတုိးတက္ေစမဲ့ အခြင့္အလမ္း အသစ္ေတြကုိ မရွာေဖြႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၆) Your Company’s Marketing Planning Process Is Deficient - သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ခ်ိဳယြင္းခ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) Your Company’s Product and Service Policies Need Tightening - သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္္းဟာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈပုံစံေတြကုိ တင္းက်ပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၈) Your Company’s Brand-Building and Communication Skills Are Weak - သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္း၏ အမည္၊ တံဆိပ္ထူေထာင္ေနတဲ့ နည္းပုံစံေတြဟာ အားနည္းတဲ့ဆက္သြယ္မႈအရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၉) Your Company Is Not Well Organized to Carry On Effective and Efficient Marketing - သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေသာ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈပုံစံကုိ ေကာင္းစြာမတည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

(၁၀) Your Company Has Not Made Maximum Use of Technology - သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ နည္းပညာမ်ားကုိ အဆင့္ျမင့္စြာ မသုံးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈမဟာဗ်ဴဟာေတြမွာ မျဖစ္မေနျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလွစတင္းေရ၀င္ေနတဲ့ သာဓကလုိပဲ၊ အေပါက္ရွိလုိ႔ ေရ၀င္လာရင္ ထုိအေပါက္ကုိ ပိတ္ဆုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔သာ အဓိကျဖစ္လုိ႔ လက္ရွိမိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အားနည္ခ်က္ျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ပိတ္ဆုိ႔တားစီးၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရး ပုံစံေတြကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစဖုိ႔ ကမၻာေက်ာ္စီးပြားေရးဂုရုၾကီး Philip Kotler ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ မွ်ေ၀ေရးသားေပး လွ်က္။ ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

 

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

 

 ESME Logo