Successful Business - ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔

Successful Business - ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔
Share this Post:

 • ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုေတြမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြက အားသာေနသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ေအာင္ျမင္သလဲ ဆုိတဲ့   ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖနဲ႔အတူ ယခုေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာလည္း သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းသစ္စတင္မႈ၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ တုိးတက္မႈအတြက္ လုပ္ငန္း   ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြျဖစ္မွာပါ။ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိကတုိင္းတာသည့္ လုပ္ငန္းဆန္းစစ္ မႈႏႈန္းမ်ားႏွင့္ UN အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မွတဆင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံတုိင္းတာမႈ အဓိက ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုိးကားၿပီး အေထာက္အကူျပဳေဖာ္ျပေပးလုိက္ ပါတယ္။ လက္ရွိစီးပြားေရးစတင္ဖန္တီးသူ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈေဖာ္ေဆာင္ေနသူ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား   ျဖစ္ေစ ယခုအခ်က္မ်ားဟာ မျဖစ္မေန တုိင္းတာေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး အဓိကဦးစားေပးရမဲ့ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
 •  
 • (၁) သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ေရရွည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ခ်မွတ္ေရးဆြဲထားၿပီးၿပီလား။ ???
 •  
 • (၂) ေခတ္ျပိဳင္နဲ႔အညီ သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ယခင္ႏွင့္မတူညီသည့္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိၿပီးၿပီလား။  ???
 •  
 • (၃) သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိက စံထားသည့္သူ (သို႕) အႀကံဥာဏ္ေပးႏုိင္သူမ်ားအားသုိ႔ ခ်ဥ္းကမ္းရယူမႈရွိၿပီးၿပီလား။ ???
 •  
 • (၄) မိမိလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ အသိပညာမ်ား သိရွိတက္ေရာက္ထားမႈ ရွိၿပီးၿပီလား။  ???
 •  
 • (၅) လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ တျခား R&D, Competitor, Supplier, Customer မ်ားထံမွ ေလ့လာမႈရွိၿပီးၿပီလား။  ???
 •  
 • (၆) လုပ္ငန္းတုိးတက္ရန္ သက္ဆုိင္သည့္ NGO, Association အသင္းမ်ား, ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးၿပီလား။  ???
 •  
 • (၇) ႏုိင္ငံျခားတြဲဖက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ (JV) အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ၾကိဳတင္တြက္ဆထားၿပီးၿပီလား။ ???
 •  
 • (၈) ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိပ္စာကဒ္၊ အီးေမး၊ Facebook၊ စာေစာင္၊ Website စတဲ့ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳမႈ ရွိထားၿပီးၿပီလား။  ???
 •  
 • (၉) သင့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္လမ္းေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ (B2B Link) လုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ရွိၿပီးၿပီလား။  ???
 •  
 • (၁၀) မိမိလုပ္ငန္းအား ပံ့ပိုးကူညီေပးႏုိင္မည့္ လူပုဂိၢဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈရွိၿပီးၿပီလား။ ???
 •  
 • ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးျဖစ္လာရင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ နဲ႔အတူ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ျပည့္၀မႈေတြဟာ အေျခခံေၾကာရုိးမျဖစ္လာၿပီး၊ မိမိရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕   ေရရွည္ခုိင္မာမႈ ဟာလည္း အဓိကအသက္ေသြးေၾကာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္လာေလေလ၊ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း အလုိက္သင့္ဖန္တီးေပးရမွာျဖစ္လုိ႔ ယခုေဖာ္ျပထားတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေသခ်ာသုံးသပ္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိ တုိးတက္   ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳေရးသား ေဖာ္ျပေပးလွ်က္။ ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။
 •  
 • စာေရးသူ - စီးပြားေရးအၾကံေပး - ဦးဇင္ျဖိဳးပိုင္
 •  
 • (Founder, www.EntrepreneurSME.com) www.EntrepreneurSME.com စီးပြားေရး၀ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊   ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ၊ ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ၊ ေငြေၾကး၊ စေတာ့ရွယ္ယာ၊   ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး စတဲ့ (ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးအစားေပါင္း - ၁၀၀ ေက်ာ္) အား (အခမဲ့) ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါၿပီ။ (အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ အပတ္စဥ္ အီးေမးမွတဆင့္ Update ေပးပုိ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါၿပီ)
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့
 • ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္
 • www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)
 • ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း
 • Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)
 • ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။


ESME Logo