ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး (UNIDO Matchmaking )

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး (UNIDO Matchmaking )
Share this Post:

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး (UNIDO Matchmaking Project)

UNIDO မွတဆင့္ လူၾကီးမင္းတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာႏွင္ (ေစ်းကြက္ရရွိမႈ၊ Market Access, Technical Know-how, နည္းပညာ ပ့ံပုိးကူညီမႈ၊ Franchise, JV ရင္းႏွီးျမုပ္ႏွွံမႈ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ) စတဲ့ B2B စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္မႈ မ်ားကုိ ေဖေဖာ္ပါရီလအတြင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါျဖင့္ အီးေမးတြင္ ေပးပုိ႔ထားေသာ ပူးတြဲေဖာ္ျပပါ Profile ပုံစံ မ်ားအား ျဖည့္စြပ္ၿပီး esmemm,comသုိ႔ ယခုတပတ္အတြင္း (၇ ရက္၊ ေဖေဖာ္ပါရီလ) ေနာက္ဆုံး ထားၿပီး   ျပန္လည္ေပးပုိ႔ေပးပါရန္   ေလးစားစြာျဖင့္ သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ Matchmaking Project တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္သည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား။ Food & Beverage, Energy and Manufacturing, ICT လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ Service Sectors မ်ား ကုိ ဦးစားေပးပါမည္။ (အမ်ိဳးသမီး လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔ ဦးစားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ရန္လုိအပ္ပါသည္) ဦးစြာမွတ္ပုံတင္လာေသာ SMEs လုပ္ငန္း (၂၀-ဦး) သုိ႔ ဦးစားေပးၿပီး UNIDO သုိ႔ ေပးပုိ႔သြားပါမည္။ (လုပ္ငန္းအကန္႔အသတ္ရွိပါသျဖင့္ Entrepreneur SMEs သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသို႔ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ သြားပါမည္) ျဖည့္စြပ္တင္ျပရန္လိုအပ္သည့္ Matchmaking Profile အခ်က္မ်ားအား အဖြဲ႔၀င္မ်ားသုိ႔ (Email) မွတဆင့္ ေလးစားစြာျဖင့္ ပူးတြဲေပးပုိ႔ထားပါသည္။ -------------------------------------------------------------- လူၾကီးမင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္အတြက္ www.EntrepreneurSME.com ၏ B2B Link တြင္ (အခမဲ့) Register မွတ္ပုံတင္ထားႏုိင္ပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo