လက္ဗလာဘ၀မွ ၂၀ ရာစု၏ ဂ်ပန္စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ၾကီး မတ္ဆုရွိတသုိ႔

လက္ဗလာဘ၀မွ ၂၀ ရာစု၏ ဂ်ပန္စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ၾကီး မတ္ဆုရွိတသုိ႔
Share this Post:

လက္ဗလာဘ၀မွ ၂၀ ရာစု၏ ဂ်ပန္စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ၾကီး မတ္ဆုရွိတသုိ႔ ---------------------------------------------------------------------------------- မတ္ဆုရွိတ ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ လက္ဖ၀ါးမွ စင္တင္ခဲ့သည္။ ပုိက္ဆံမရွိ၊ ပညာနတၱိ၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႔တဲ့ေသာဘ၀ႏွင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေမြးခ်င္းမ်ားေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္ေျခ အလုပ္သမားေလးဘ၀မွ အၾကီးက်ယ္ဆုံးေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ဘ၀ၾကီးသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၂၀ ရာစုႏွစ္အတြင္း အၾကီးက်ယ္ဆုံးေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး၏ နာမည္ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအျပင္ဘက္တြင္ မသိၾကေသာ္လည္း မတ္ဆုရွိတ ကုမၸဏိမွ ထုတ္လုပ္သည့္ (Panasonic) ႏွင့္ (National) ဟူေသာ စကားလုံးမ်ားသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွသိၾကသည္။ စီးပြားေရးသမားတစ္ေယာက္၏ အျမတ္အစြန္းဟူသည္ ထုိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား ကူညီေထာက္ပံ့သည္အတြက္ ျပန္လည္ရရွိသည့္ ဆုလဒ္သာျဖစ္သည္။ စိးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းကုိ အစြမ္းကုန္ ကူညီေထာက့္ပံ့ရမည္ဟူေသာ တုိင္းက်ိဳးျပည္ေဆာင္ စိတ္ဓါတ္ရွိရန္လုိအပ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မတ္ဆုရွိတ ဟာ စီးပြားေရးေလာကသုိ႔ ၀င္ခါစလူငယ္ဘ၀ကပင္ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ အမွန္ေတာ့ မတ္ဆုရွိတ ကုမၸဏီ၏ အဓိကခြန္အားသည္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ကုမၸဏီတုိ႔၏ အျပန္အလွန္ (သဟဇာတ) ရွိမႈပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္သားမ်ားက မိမိတုိ႔သည္ အလုပ္ရွင္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္၊ လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံး အက်ိဳးအတြက္ သည္ပုိးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြဲမွတ္ထားၾကသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ေကာင္းမြန္ထူးျခားေသာ မတ္ဆုရွိတ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပထမခံယူခ်က္မွာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ အထက္ႏွင့္ေအာက္ ဟူေသာ အဆင့္ခြဲျခားခ်က္မရွိ၊ လုပ္ငန္းတုိင္းကုိ ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဒုတိယခံယူခ်က္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ ပညာအဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈ လုံး၀မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ အရာရာကုိ အတၱအစြဲအျမင္ျဖင့္ မၾကည့္ဘဲ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း ဓမၼဓိဌါန္က်က် လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ (Sunao Mind) ဆုနာအုိ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး လူတုိင္းထားရွိမႈ။ ခံယူတက္ျခင္းသည္ မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း (သုိ႔) စိတ္ေပ်ာ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ခံယူတက္ေသာ၊ စိတ္ထားပြင့္လင္းေသာ လူတေယာက္သည္ အရာတုိင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြေနသူျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ထုိစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပါက မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အလုပ္၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုိလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လုိအင္မ်ားကုိ ၾကည္လင္စြာျမင္လာၿပီး ထူးျခားသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ျမင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အရာရာကုိ အရွိအရွိအတုိင္း ျမင္လုိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမွန္ကုိ လက္ခံလုိေသာ ထုိစိတ္ထားသည္ (စြမ္းအား) ႏွင့္ (ညာဏ္ပညာ) တုိ႔သည္ (ေရေသာက္ျမစ္) ပင္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကုိ ေထာက္ျပႏုိင္မႈ။ တကယ္ေတာ့ မည္သူကမွ် အမွားႏွင့္ မကင္းပါ။ လုပ္ငန္းတခုတြင္ လူဆယ္ေယာက္ရွိလွ်င္ တစ္ေယာက္သည္ အဓိကျဖစ္သည္။ ထုိသူသည္ ေခါင္းေဆာင္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖြဲ႔လုံး ညီညႊတ္စြာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ က်န္ေသာ ကုိးေယာက္က ေခါင္းေဆာင္၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ သိထားရမည္။ စင္စစ္ ထုိေခါင္းေဆာင္၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကုိလည္း သိထားရန္လုိအပ္ေပမည္။ ေခါင္းေဆာင္၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကုိ အျပည့္အ၀ နားလည္သေဘာေပါက္ထားလွ်င္ ၄င္းတုိ႔က ထုိဟာကြက္ကုိ ျဖည့္ၿပီး အားသာေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္။ မတ္ဆုရွိတ ႏွင့္ မတ္ဆုရွိတ ကုမၸဏီတုိ႔ စပ္တူပူးေပါင္းၿပီး ယန္းေငြသုံးဘီလွ်ံ (ေဒၚလာေငြ ၂၃ သန္း) မတည္ကာ (Japan Prize -ဂ်ပန္ဆု) ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိဆုသည္ ကမၻာေက်ာ္ (ႏုိဘယ္ဆု Nobel Prize) ႏွင့္ အဆင့္အတန္းတူၿပီး ကမၻာၾကီးတုိးတက္လာေအာင္၊ စက္မႈနည္းပညာစြမ္းေဆာင္ သူမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမင့္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ လူသားတုိ႔၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔   ေဆာင္ရြက္ႏုိင္၇န္ (တုိးတက္ခ်မ္းသာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာအဖြဲ႔ၾကီး PHP – Peace and Happiness through Prosperity) ကုိလည္း ထူေထာင္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာ မတ္ဆုရွိတ သိပၸံေက်ာင္း (Mastushita School of Government and Management) ကုိလည္း ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ တကယ္ေတာ့ ဆင္းရဲစြာေမြးဖြားလာျခင္းသည္ ဘ၀အတြက္ သိမ္ငယ္စရာ၊ လက္ေလွ်ာ့စရာမဟုတ္ပဲ။ မတ္ဆုရွိတ သကဲ့သုိ႔ ဇြဲလုံလရွိစြာ ၾကိဳးစားလွ်င္ လူတုိင္းလည္း အနာဂတ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား   ျဖစ္လာႏုိင္ေစဖုိ႔ သာဓကေဆာင္ေပးလွ်က္ EntrepreneurSME.com ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မွ ဆရာေမာင္ေပၚထြန္း ၏ (ကမၻာ့အေအာင္ျမင္ဆုံး စီးပြားေရးသူရဲေကာင္းမ်ား) စာအုပ္မွ ျပန္လည္ကုိးကားထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အနာဂတ္ စြန္႔ဦးတီထြင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသုိ႔။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo