HR Management - ၀န္ထမ္းေရးရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

HR Management - ၀န္ထမ္းေရးရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
Share this Post:

လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈမွာ Company, Staff, Customer, Supplier ေတြရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ားဟာ တျခားထက္ သာလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာလည္း ၀န္ထမ္းေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္ပါမွ လုပ္ငန္းခြင္တုိးတက္ေစမွာမုိ႔ (HR) စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံတခ်ိဳ႕ကုိ အနည္းငယ္မွ်ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ မၾကာခင္ျမန္မာ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရး တုိးတက္လာမႈနဲ႔အတူ HR, Admin, Finance, BDD, Sale & Marketing, R&D, IT, Engineering, Medical, Production, Trade, Logistic, Hotel & Tourism, Bank စတဲ့ မတူညီတဲ့ Sectors ေတြနဲ႔အတူ လူ႔စြမ္းအရင္းအျမစ္လုိအပ္မႈဟာ ပုိမုိမ်ားျပားလာႏုိင္ၿပီး သူ႔ေနရာႏွင့္သူ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္လာ မွာျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ HR ပုံစံမွာေတာ့ Right Person, Right Job, Right Place (လူမွန္-အလုပ္မွန္-ေနရာမွန္) မွန္-၃-မွန္   ျဖစ္ႏုိင္ ဖုိ႔အေရးၾကီးပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ဘက္မွလည္း ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္-၃-မွန္ ျဖစ္ဖုိ႔လုိသလုိ၊ ၀န္ထမ္းဘက္မွလည္း ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္-၃- မွန္    ျဖစ္ရင္ Win-Win ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပုိမုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအတြင္း ၀န္ထမ္းေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈရဲ႕ HR လုပ္ငန္းစဥ္တခ်ိဳ႕ကုိ အနည္းငယ္မွ်ေ၀ေရးသားေပးလုိက္ပါတယ္။

  1. HR Planning (Organizational Objective and Policy & Strategy)

HR အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း (အဖြဲ႔အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ မူ၀ါဒ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား)

  1. Recruiting (Advertising, Use Employment Agency and Referral by current Employees)

အလုပ္သမားခန္႔ျခင္း (ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ေအဂ်န္႔သုံးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားထံမွလြဲေျပာင္းျခင္း)

  1. Selection (Interview, History Check Reference and Recruiting)

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း (အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ ေနာက္ခံသမုိင္း စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း)

  1. Compensation (Salary, Incentive and Bonus, Resignation and Retirement)

ေပးေလွ်ာ္ျခင္း (လစာ၊ အပုိဆု ႏွင့္ အားေပးခ်ီးျမွင့္မႈ၊ ႏွတ္ထြက္ျခင္း ႏွင့္ အနားယူျခင္း)

  1. Training and Development (Orientation, Internship & Fellowship, Off-site Seminars)

သင္တန္း ႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ (ေရွ႔ဦးျပင္ဆင္မႈ၊ အလုပ္သင္၊ အဖြ႔ဲ၀င္ျခင္း၊ အျပင္ပုိင္း အစည္းအေ၀မ်ား)

  1. Appraisal (Internal and External Organization Employees’ SWOT Analysis)

ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ခ်က္ (အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းပုိင္း၊ အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚသုံသပ္ျခင္း။

  1. Safety and Security (Healthy, Insurance, Rules & Regulation and Staff Benefit Program)

လုံျခံဳ စိတ္ခ်မႈ (က်န္းမာေရး၊ အားမခံျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္မ်ား) စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အလုပ္ဆုိတာေတာ့ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးလုိ႔ဆုိႏုိင္သလုိ Working Result & Benefit: (အလုပ္လုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္ ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား) အေပၚအေျခခံရင္ Salary & Income (Self & Family) (ကုိယ္တုိင္၊ မိသားစု အတြက္ ၀င္ေငြရရွိမႈ) Developing Skill & Experiences (အရည္အေသြး၊ အေတြ႔အၾကဳံ တုိးပြားလာမႈ) Friendship & Social Network (သိကၽြမ္းခင္မင္မႈ ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္က်ယ္ျပန္႔မႈ) Supporting Future Success  စတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ Motivation မ်ားျဖင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ကုပၸဏီႏွင့္ ၀န္ထမ္းအၾကား လစ္ဟာမႈ၊ အားနည္းခ်က္မရွိေစရန္ႏွင့္ HR ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲၿပီး လုပ္ငန္းရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာကုိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔   ေပါင္းစပ္ၿပီး SMEs စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔ မွ်ေ၀ေရးသားလွ်က္…..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo