ISO Management - ISO လုပ္ငန္းခြင္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ား

ISO Management - ISO လုပ္ငန္းခြင္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ား
Share this Post:

If you can't "Manage" the "Things" . . . the "Things" will "Manage" you! ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာရွိတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈမလုပ္ႏိုင္လွ်င္ . . . ထုိအရာ၀တၳဳေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုိ ခံရေပလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ အႏုိင္ယူစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ( 5-S လုပ္ငန္းခြင္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနည္း) အခ်က္ (၅) ခ်က္ျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားမွာ မျဖစ္မေနရင္ဆုိင္လာရတဲ့ (Quality Standard) လုပ္ငန္းအရည္အေသြးတုိးတက္မႈေတြမွာ လြယ္ကူစြာျဖင့္စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာမွာအသုံးျပဳေနတဲ့ ISO လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ားမွ ကုိးကားထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္လာရမဲ့ အနာဂတ္ SME လုပ္ငန္းတုိင္းဟာ ISO ဆုိတဲ့ အရည္အေသြး အဆင့္အတန္းမွီျခင္းဆုိတာ ကုန္ပစၥည္းကုိ ေပးတာမဟုတ္ပဲ မိမိလုပ္ငန္းခြင္မွာ ဒီအခ်က္ (၅) ခ်က္ေပၚအေျခခံၿပီး၊ တျခားေသာ တုိင္းတာႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တုိင္းတာအကဲျဖတ္မွာမုိ႔ Flexible Working Environment အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲမႈ   ေတြကုိ ေရွ႕ဦးအၾကိဳျပင္ ဆင္ၿပီး နည္းစနစ္က်မႈနဲ႔ရင့္က်က္ေနတဲ့ ISO လုပ္ငန္းေတြကုိ 5S ပုံစံမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ဖုိ႔အၾကံဳျပဳေရးသားလုိက္ပါတယ္။

( 1 ) Separate - ခြဲျခားထားမႈရွိျခင္း - Use (အျမဲသုံးေနက် ပစၥည္း) Unused (အသုံးမျပဳေတာ့တဲ့ ပစၥည္း) စတဲ့ စာရြက္စာတမ္း၊ ရုံးအသုံးအေဆာင္၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြဲျခားထားဖုိ႔လုိအပ္မွာပါ။ ခြဲျခားမႈေတြမရွိတဲ့အခါ မလုိလားအပ္တဲ့ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ရႈပ္ေထြးမႈ စတဲ့ ေႏွာင္ေႏွးမႈေတြကုိျဖစ္ေစတာမုိ႔ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္း/ မလုိအပ္တဲ့ပစၥည္း ေတြကုိ ခြဲျခားရွင္းလင္းၿပီး ရွင္းလင္း သပ္ရပ မႈေတြနဲ႔အတူ ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေစတဲ့လုပ္ငန္းခြင္ကုိ စီမံလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(2) Set in Order - အစီအစဥ္တက်ထားသုိျခင္း - လုပ္ငန္းခြင္တုိင္းမွာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမတူညီမႈေတြရွိတက္လုိ႔ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး အစားအလုိက္ Label (တံဆိပ္တပ္ဆင္မႈ) နဲ႔အတူ ဦးစားေပးမႈအဆင့္အလုိက္ Arrange (စီတန္းထားသုိမႈေတြ) ဟာလည္း လုိအပ္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Data Management လုပ္လာတဲ့အခါ အခ်ိန္ျမန္ဆန္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ျပန္လည္ရွာေဖြတာမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ မအားတဲ့အခုိက္ တျခားသူသုိ႔ Reference Power ျဖင့္ကူညီလုပ္ေဆာင္ေစတ့့ဲအခါမွာလည္း ထိေရာက္ျမန္ဆန္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

(3) Shine - သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာထားသုိျခင္း - အပုိျဖစ္ေနတဲ့ စာရြက္စာတမ္း၊ အသုံးအေဆာင္   ႏွင့္အတူ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္မွာရွိတဲ့ အရာေတြကုိ  Cleaning (သန္႔ရွင္းမႈ) နဲ႔ Smarting (စနစ္က်ျခင္း) ေတြက လုပ္ငန္းရဲ႕ အဆင့္အတန္းျမွင့္ေစႏုိင္မွာပါ။ ၀န္ထမ္းတဦးခ်င္းစီ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ စားပြဲ၊ ဗီြဒုိ၊ အခန္း စတာေတြရဲ႕ ရွင္းလင္း-ေတာက္ေျပာင္မႈေတြဟာ မိမိႏွင့္အတူ ကုပၼဏီ၊ ရုံး၊ ဌာန တစ္ခုရဲ႕ စည္းကမ္းကုိ   ေဖာ္ျပေနတာမုိ႔ ဒီအခ်က္ကုိလည္း အေလးထားၿပီးစီမံႏုိင္လွ်င္ ISO လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔အညီ လုပ္ငန္းအရည္အေသြးျမင့္တက္လာမွာျဖစ္ ပါတယ္။

(4) Standard - အဆင့္အတန္းရွိျခင္း - အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းမွာေတာ့ ရွိသင့္တဲ့ စည္းကမ္းေတြနဲ႔အတူ လုပ္ငန္းခြင္အလြယ္တကူ ၿပီးစီးႏုိင္ေစရန္အတြက္ Guiding (လမ္းညႊန္ေပးမႈ) ေတြရွိဖုိ႔လုိအပ္မွာပါ။ ဥပမာ - ေတြ႔တဲ့ေနရာကယူ - ၾကံဳတဲ့ေနရာထားတဲ့ နည္းစနစ္မက်မႈေတြကုိ Re-placing (ေနရာတက်ျပန္လည္ထားမႈ) ဆုိတဲ့ လမ္းညႊန္မႈက စည္းကမ္းျဖစ္လုိ႔၊ 5-S နည္းစနစ္ေတြထဲက သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ (Rule - စည္းကမ္း) ခ်မွတ္မႈေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းတခုရဲ႕ အဆင့္အတန္းေတြကုိ တုိးတက္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ  ျဖစ္ပါတယ္။

(5) Sustain - ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း - တုိးတက္လာတဲ့ေနာက္ကြယ္တုိင္းမွာ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းမႈဟာ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္လာတာမုိ႔ Housekeeping (လဲလွယ္ေပးမႈ) ေတြနဲ႔အတူ၊ တခုပ်က္-တခုျပင္ဆုိသလုိ Maintaining (ထိန္းသိမ္းမႈ) ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕ မလိုလားအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ေတြတုိင္းဟာ ေဟာင္းႏြမ္းလာတက္တာ သဘာ၀ဆုိိေပမဲ့ လူေတြရဲ႕ဆန္းသစ္ေပးမႈ၊ ထိန္းသိမ္းေပးမႈေတြနဲ႔အတူ Follow-up (ထပ္မံၾကည့္ရႈ) မႈေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းအရည္အေသြးကုိ   ေရရွည္ ထိန္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁-ခါ အလုပ္ရႈပ္မွာေၾကာက္ၿပီး ၁၀-ခါ ျပန္အလုပ္ရႈပ္ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕အခက္အခဲေတြကုိ 5-S စီမံခန္႔ခြဲနည္းကသာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္တာမုိ႔၊ အစေကာင္းဖုိ႔အေရးၾကီးသလုိ အဆုံးသတ္ေတြကလည္း ပုိေကာင္းေနဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္အတုိင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ (စ-လယ္-ဆုံး) မွာ 5-S ပုံစံျဖင့္ အရည္အေသြးတုိးျမင့္ေစႏုိင္ဖုိ႔ မွ်ေ၀ေရးသားလုိက္ ပါတယ္။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo