Myanmar Business R&D (2030) ျမန္မာ့စီးပြားေရးစစ္တမ္း ၂၀၃၀ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား။

Myanmar Business R&D (2030) ျမန္မာ့စီးပြားေရးစစ္တမ္း ၂၀၃၀ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား။
Share this Post:

ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ MDG စီမံကိန္းမ်ား၊ ျငဳပ္ေကာင္း ေရနပ္ဆိပ္ကမ္း၊ သီလ၀ါ စီးပြားေရးဇုံ SEZ စီမံကိန္းမ်ား၊ Japan မွ Stock Exchange ေစ်းကြက္၊ FDI/ AEC +3 Market Orientation ႏွင့္ 4th Wave ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလြဲေျပာင္းယူလာမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္ (၂၀၃၀) စီးပြားေရးအလားအလာ တခ်ိဳ႕ကုိ McKinsey Global (R&D 2010-30) စီးပြားေရးစစ္တမ္းမ်ားမွ ကုိးကားမွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္။

(၁) ကမၻာ့စားသုံးသူဦးေရ၏ (၄၀%) ရွိတဲ့ အာရွတုိက္ အတြင္း     ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အာရွလူဦးေရအမ်ားဆုံးေသာ (တရုတ္၊ အိႏၵိယ) စတဲ့ႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိျခင္း၊ အာရွတုိက္အတြင္း အဓိကထားၿပီးကုန္သြယ္ေနမႈမွ တဆင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားသုိ႔လည္း ကုန္သြယ္ႏုိင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ကုန္သြယ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိျခင္း။

(၂) ကုန္းလမ္း-ေရလမ္းသာမက၊ သဘာ၀သယံဇာတအားသာခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံၾကီးမ်ား၏ အလယ္လမ္းဆုံတြင္ ရွိေနျခင္း၊ စီးပြားေရးတုိးတက္လာမႈရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ (ထုတ္ကုန္-၀န္ေဆာင္မႈ-ဆက္သြယ္ေရး-ေဆာက္လုပ္ေရး) စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား (%)   ျပည့္နီးပါး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနျခင္း။

(၃) Agriculture (A) , Industry (I), Service (S) ဆုိတဲ့ AIS အေျခအေန တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး (A) ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရာမွ ဖြ႔ံျဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ အက်ိဳးအျမတ္ျမန္ဆန္တဲ့ စက္မႈထုတ္ကုန္ (I) ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ (S) လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ဦးတည္တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ရန္ ဦးစားေပး (IAS) (ISA) ပုံစံ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိေနျခင္း။

(၄) စီးပြားေရးစစ္တမ္း ၂၀၃၀ အတြင္း - စားသုံးႏုိင္မႈေစ်းကြက္သည္ လက္ရွိမွ (၃-ဆ) ႏႈန္းျဖင့္ (၁၉-သန္း) ခန္႔ တုိးတက္လာႏုိင္ၿပီး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား (၁၀-သန္း) ခန္႔ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ လူဦးေရေျပာင္းေရႊ႕လာမႈ စစ္တမ္းအရ ျမိဳ႕ျပေနထုိင္သူမ်ားလာႏုိင္ၿပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ (၂) ျမိဳ႕ခန္႔ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕ (၁၀) ခန္႔ တုိးတက္လာဖြယ္ရွိသည့္ (ေနထုိင္မႈ-သြားလာမႈ-စားသုံးမႈ) ေစ်းကြက္အလားအလာမ်ားရွိေနျခင္း။

(၅) E-Government and E-Commerce အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ အစုိးရ၊ ပုဂလိက၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ၀န္ထမ္း၊ ကုန္သည္၊ စားသုံးသူ၊ လူထု စတဲ့ ေဒသအတြင္း-ႏုိင္ငံအတြင္း-ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံမႈ ကြန္ယက္ျဖင့္ (ဒီဂ်စ္တယ္) စီးပြားေရးေခတ္ သုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ယခုထက္လူမႈေရး-စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းမ်ားစြာ တုိးတက္လည္ပတ္စီးဆင္းႏုိင္ဖြယ္ရွိျခင္း။

(၆) ႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္တုိးျမွင့္ရန္ (၂သန္း မွ ၅ သန္းခန္႔) ရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ပညာရွင္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္မ်ား၊ အရြယ္ေကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အၾကဳံမ်ားရယူႏုိင္ၿပီး၊ လက္ရွိႏုိင္ငံအတြင္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးအျမင္ရွိသူမ်ားမွ မွ်ေ၀ေပါင္းစပ္မႈျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအားသာခ်က္တစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း။

(၇) တန္ဖုိးနည္းထုတ္ကုန္ (အ၀တ္၊ စားေသာက္ကုန္)၊ မွ တဆင့္ တန္းဖုိးအလယ္အလတ္ (ပရိေဘာဂ၊ လက္မႈ၊ ဓာတု)၊ ထုတ္ကုန္မ်ားသုိ႔ ထုိမွတဆင့္ တန္ဖုိးျမင့္ထုတ္ကုန္ (စက္မႈ၊ ကား၊ စက္ပစၥည္း) သုိ႔ ဦးတည္သည့္ စက္မႈထုတ္ကုန္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ၾကီးမားေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလုပ္ဆုိင္း (၁-ဆုိင္း၊ နာရီ ၁၀) မွ အလုပ္ဆုိင္း (၂-ဆုိင္း၊ နာရီ ၂၀) သုိ႔ အခ်ိန္တုိအတြင္း ထုတ္ကုန္တုိးျမွင့္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိေနျခင္း။

(၈) AEC, FDI ႏွင့္ ASEAN Free Trade Area (AFTA) အေျခအေနတြင္ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္း၀င္လာမည့္ (Good, Service, Investment, Capacity and Skill Labour) မ်ားနဲ႔အညီ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ကမၻာ့၀ယ္လုိအား ေစ်းကြက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားတြဲဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အလုိက္သင့္ေဆာင္ရြက္ထားႏုိင္ရန္လုိအပ္လာျခင္း။

(၉) ကုပၼဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္နဲ႕အညီ ဖြဲ႕စည္းျပဳျပင္မႈမ်ား၊ ၀န္ထမ္းအရည္အေသြးျမွင့္တင္မႈမ်ား၊ ၊ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ တျခားဖြံ႔ျဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ/က်ရႈံးမႈ သင္ခန္းစာမ်ားရယူႏုိင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ပုိမုိခ်ိတ္ဆက္မႈ-ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အားနည္းမႈရွိသည့္အရာမ်ားကို ဦးစားေပးမႈ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားႏုိင္ရန္လုိအပ္လာျခင္း။

(၁၀) ျမန္မာ့စီးပြားေရးတုိးတက္လာမႈရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ (၇) ရပ္ျဖစ္တဲ့ စြမ္းအင္/ သတၳဳ တူးေဖာ္မႈ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ အေဆာက္အဦး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိႏုိင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေရးဆြဲ-ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာ PESTEL ရဲ႕ (ယခင္-ယခု-ေနာင္) ဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈေတြနဲ႔အတူ အလားအလာရွိတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေတြကုိ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အၾကံျပဳမွ်ေ၀ေရးသားလုိက္ပါတယ္။   စြန္႔ဦးတီထြင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo