အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဥပေဒ

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခံမူ၀ါဒမ်ား၊ ဗဟုိေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ေအဂ်င္စီရုံးခြဲမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးေရးႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ SMEs လုပ္ငန္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေဖာ္ျပထားသည့္ Entrepreneurs & SMEs လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။


Download