ျပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္ေ၀စုႏွင့္ ေစ်းကြက္လႊမ္းမုိးမႈဆုိင္ရာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ တရားမွ်တစြာယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈတြင္ ေစ်းကြက္လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစုေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းယွဥ္ျပိဳင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။


Download