ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ၊ အၾကမ္း

ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အျမတ္ေ၀စုမ်ား၊ ဒါရုိက္တာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တာ၀န္မ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ ေၾကြးမွီးႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားမွ ကမ္းလွမ္းသည့္အစုရွယ္ယာမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။


Download