အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဥပေဒ

အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း စတဲ့လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။


Download