ျမန္မာနိုင္ တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္လဲမူမ်ား (ဗဟိုဘဏ္)

Financial system structure in Myanmar (ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေၾကးစနစ္ဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံစံမ်ား)

Banking Issues and Constraints (ဘဏ္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား)

Payment System Development (ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စနစ္မ်ား)

Financial & Banking Reform (ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား)

စသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးႏွင့္ဘဏ္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ 


Download