ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံ့မူ

  • Foreign Investment Environment (ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၀န္းက်င္ေရးရာဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား)
  • Keys Issue in Employment & Labour Law (အလုပ္အကုိင္ႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒ၏ အဓိကကိစၥရပ္မ်ား)
  • Foreign Investment Law & Taxation (ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမ်ား)
  • Banking System and Foreign Exchange Control (ဘဏ္စနစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလႊဲမႈဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား)
  • စသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။

Download