ကုန္သြယ္ေရးအေပၚ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ ့ျဖိဳးေရး။

  • Global Economic Scenario & Emerging Myanmar (ထြန္းသစ္စ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္မ်ား)
  • Emerging opportunities for Myanmar’s SMEs (SMEs လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထြန္းသစ္စစီးပြားေရး အလားအလာမ်ား)
  • To Enter Global Supply Chain (ကမၻာ့ေစ်းကြက္စီးပြာေရးသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္၀င္ေရာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား)
  • Internationalization of SMEs Development (ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔)
  • စသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

Download