ျမန္မာ ဘ႑ာေရး က႑ ( GIZ ျမန္မာ)

  • Regional Financial Sectors Overview (ေဒသတြင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္မ်ား)
  • Capital Market, Insurance and Microfinance (ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ အာမခံစနစ္ႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား)
  • Banking Sectors (Government & Private) (အစုိးရႏွင့္ ပုဂလိကဆုိင္ရာ ဘဏ္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား)
  • Financial Challenging & Outlook (ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အတားအဆီးစိန္ေခၚမႈႏွင့္ အလားအလာမ်ား)
  • စသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

Download