ျမန္မာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း (စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန)

  • Country Profile and Basic Data (ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား)
  • Legal Frameworks for Investment (ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ဖြဲ႔စည္းပုံစံမ်ား)
  • Potential Business Opportunities (အလားအလာရွိေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား)
  • Joint-Venture with Private Sector (ဖက္ဆပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂလိကပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား)
  • Myanmar’s Regional Economic Integrations (ျမန္မာေဒသတြင္း စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈမ်ား)
  • စသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

Download