ေျပာင္လဲစီမံခန့္ခြဲမူ

Managing Change and Maintenance Cycle (စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းမႈစက္၀ုိင္းပုံစံ)

Ethical Principles for Running a Business (စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား)

Principles of Responsible Management Education (PRME) (အသိပညာျဖင့္တာ၀န္သိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံမူ၀ါဒမ်ား)

Corporate Sustainability in the World Economy (ကမၻာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ)

စသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ 


Download