အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး Entrepreneurship

  • Start-up process and Entrepreneurship (စြန္႔ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးစတင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား)
  • Management Study for Enterprise (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေလ့လာမႈမ်ား)
  • SMEs Management for Business (စီးပြားေရးႏွင့္ SMEs လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား)
  • Potential Business Opportunity in Myanmar (ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအလားအလာမ်ား)
  • စသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

Download