ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ စီမံခန့္ခြဲမူ

  • What is Marketing? (ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိသည္မွာ).....
  • Sale & Marketing (အေရာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈ)
  • Marketing Process (ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ား)
  • 4P - 4C Marketing (ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈပုံစံ)
  • Marketing Plan (ေစ်းကြက္အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း)

 

 


Download