အာဆီယံ ျမန္မာ

  • အေ၇ွ့ေတာင္အာရွ ျမန္မာနွင့္ အာဆီယံျမန္မာ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း ထူေထာင္ေရး။
  • ျမန္မာနိုင္ငံစီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အတားအဆီးစိန္ေခၚမႈမ်ား။
  • ASEAN လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္စီမံခ်က္မ်ား။

Download