အေရာင္း စီမံခန့္ခြဲမူ

  • Management of the personal selling (လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေရာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား)
  • Selling is an exchange transaction (ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္ျခင္း)
  • Product or Service for money (ထုတ္ကုန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အျမတ္)
  • Function in an Enterprise (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မ်ား)
  • Sale Strategy (အေရာင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ား)

Download