ကုန္စည္ ေထာက္ပံ့ပို့ေဆာင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  • Supply Chain ကုန္စည္ ေထာက္ပံ့ပို့ေဆာင္ေရး၏ အေျခခံသေဘာတရား။
  • Supply Chain Management ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား။
  • Logistic Control ကုန္စည္သုိေလွာင္မႈဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ား။
  • JIT, 5-Right ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရး အသုံးအႏႈန္းမ်ား။

 


Download