ကုန္စည္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ပစၥညး္ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး

  • Raw Material ကုန္ၾကမ္းရွာေဖြ၀ယ္ယူမွု
  • Logistic Control ကုန္းၾကမ္းသိုေလွာင္မွု
  • Production ထုတ္လုပ္မွု
  • Finish Product ကုန္ေခ်ာအဆင့္ သိုေလွာင္မွု
  • Consumer စားသံုးသူလက္၀ယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္မွု

Download