ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံမူ၀ါဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပုံစံမ်ား၊ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ား၊ အာမခံစနစ္မ်ား၊ ေျမအသုံးျပဳမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေငြသုံးစြဲမႈမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။


Download