ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စြန့္ဦးတီထြင္သူမ်ား ရက္သတၱပတ္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စြန့္ဦးတီထြင္သူမ်ား ရက္သတၱပတ္။
Share this Post:

  • GEW2016 အတြက္အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။ စိတ္လႈပ္ရွား ဝင္စားစရာေတြနဲ႕အတူ GEW2016 မွာပူးေပါငး္ပါဝင္ဖို႕ အခုပဲ သင့္ရဲ႕ ပြဲအေၾကာင္းကို စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ။ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး စာရင္းသြင္းရမွာေနာ္။
  • ============================================
  • Global Entrepreneurship Network Myanmar မွႀကိဳဆိုပါတယ္။ 
  • ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကြန္ယက္ GEN သည္ ႏွစ္စဥ္ ႏိုဝင္ဘာ အတြင္းက်င္းပေသာ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရက္သတၱပတ္၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ GEN သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၀ ရွိ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကြန္ယက္ ေဂဟစံနစ္ တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ရည္ရြယ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လည္ပတ္ေစရန္ရည္ရြယ္ေသာ ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ စြန္႕ဦးတီထြင္မႈအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားေစရန္ ၊ အေျခတည္စ စြန္ဦးတီထြင္သူမ်ားအား ပညာေပးရန္ မွသည္ အဆင့္ျမင့္ သုေသသတ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေတြ႕ဆံုေပးႏိုင္ေရးအထိပါဝင္သည္။
  • ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကြန္ယက္ျမန္မာ (GEWMM) ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရက္သတၱပတ္ (GEW) ကိုေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕စည္းက်င္းပႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရက္သတၱပတ္ (GEW) က်င္းပေအာင္ျမင္ခဲ့မႈ ရလဒ္မ်ားထြက္အၿပီးတြင္ ၂၀၁၆ အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပိုမိုႀကီးမားလာခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ ခုလံုးသို႕ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ GEW သည္ tရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး GEN Myanmar ကို USAID ၏ ရန္ပံုေငြ မတည္မႈ ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္စာလံုး အဓိက ေမာင္းႏွင္သြားမည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
  • ယမန္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၀ ခုသို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ(ကခ်င္ ၊ ကယား ၊ ခ်င္း ၊ စစ္ကိုင္း ၊ မေကြး ၊ တနသၤာရီ) သို႕ပါ ဆက္လက္ ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ GEN (ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကြန္ယက္ျမန္မာ) သို႕ပူးေပါင္းကာ အဆိုပါရက္သတၱပတ္အတြင္း ကမ ၻာလံုးဆိုင္ရာ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရက္သတၱပတ္ (GEW) သို႕ ပါဝင္ဆင္ႏြဲလိုသူ စြန္႕ဦးတီထြင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုရွာေဖြလွ်က္ရွိပါသည္။
  • သင္၏ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း GEW ကို ပါဝင္ကာ GEN ၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းႏိုင္မည့္ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ကိုင္လ််က္ရွိေသာ အျခား အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း ရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ကာ GEW သို႕ ပါဝင္ရန္ ယခု သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႕ေဝေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ GEW ႏွင့္ GEN အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ႏွစ္ခုတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္သလို GEN မန္ဘာမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
  • http://genglobal.org/gew/faqs