အေျပာင္းအလဲကုိ ဘယ္လုိစီမံမလဲ Change Management (ေအာင္ျမင္ေရးေဟာေျပာမႈ)

ေျပာင္းလဲမႈအခြင့္အေရးရွာနည္းမ်ား၊... လက္ရွိ 21 ရာစုရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ Marketing 3.0 ပုံစံမ်ား၊... ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး အေတြ႔အၾကဳံမွ်ေ၀မႈမ်ားကုိ ယခု၀ဘ္ဆုိဒ္ထူေထာင္သူ ဦးဇင္ျဖိဳးပုိင္မွ ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ထားသည္။